Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

Cestovni prijevoz robe i usluge preseljenja

Cestovni prijevoz robe

Usluge preseljenja

Cjevovodni transport

Ostali kopneni prijevoz putnika

Željeznički prijevoz putnika, međugradski

Željeznički prijevoz robe

Poštanske i kurirske djelatnosti

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

Vodeni prijevoz

Zračni prijevoz

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Cestovni prijevoz robe

Ovaj razred uključuje:

 • cjelokupni cestovni prijevoz:
  • prijevoz trupaca
  • prijevoz stoke
  • prijevoz rashlađene robe
  • prijevoz teških tereta
  • prijevoz rasutog tereta, uključujući prijevoz cisternama te prikupljanje mlijeka na farmama
  • prijevoz automobila
  • prijevoz otpada i otpadnog materijala, bez skupljanja ili odlaganja

Ovaj razred također uključuje:

 • iznajmljivanje kamiona s vozačem
 • prijevoz robe vozilima pomoću ljudske ili životinjske snage (rikše ili zaprežna kola)

Ovaj razred isključuje:

 • prijevoz oblovine unutar šume, kao dio usluge u vezi sa sječom drva, vidi 02.40
 • opskrba vodom kamionima, vidi 36.00
 • rad uređaja za prekrcaj robe na terminalima, vidi 52.21
 • usluge pakiranja za prijevoz, vidi 52.29
 • poštanske i kurirske djelatnosti, vidi 53.10 i 53.20
 • prijevoz otpada, kao sastavni dio djelatnosti skupljanja otpada koju provode specijalizirana poduzeća, vidi 38.11, 38.12