Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Emitiranje programa

Informacijske uslužne djelatnosti

Izdavačke djelatnosti

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

Telekomunikacije

Djelatnosti bežične telekomunikacije

Djelatnosti bežične telekomunikacije

Djelatnosti satelitske telekomunikacije

Djelatnosti žičane telekomunikacije

Ostale telekomunikacijske djelatnosti

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti bežične telekomunikacije

Ovaj razred uključuje:

  • djelatnosti rada, održavanja ili osiguravanja pristupa opremi potrebnoj za prijenos glasa, podataka, teksta, zvuka i slike korištenjem bežične telekomunikacijske infrastrukture
  • djelatnosti održavanja i rada javnog sustava za pozivanje osoba (paging) kao i mobilnih mreža i ostalih bežičnih telekomunikacijskih mreža Uređaji i oprema za prijenos odašilju radiovalove i mogu se temeljiti na jednoj ili više tehnologija.

Ovaj razred također uključuje:

  • kupnju pristupa i mrežnog kapaciteta od vlasnika i mrežnih operatera te pružanje bežičnih telekomunikacijskih usluga (osim satelitskih) poduzećima i kućanstvima korištenjem tih kapaciteta
  • pružanje pristupa internetu od strane operatera bežične infrastrukture

Ovaj razred isključuje:

  • preprodaju telekomunikacijskih kapaciteta, vidi 61.90