Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova

Djelatnosti holding-društava

Djelatnosti holding-društava

Novčarsko posredovanje

Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova

Uzajamni fondovi (trustovi), ostali fondovi i slični financijski subjekti

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim, obveznoga socijalnog osiguranja

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti holding-društava

Ovaj razred uključuje djelatnosti holding-društava, tj. jedinica koje posjeduju imovinu (kontrolni udio vlasničkog kapitala) grupe korporacijskih podružnica čija je glavna djelatnost vlasništvo nad grupom. Holding-društva u ovom razredu ne osiguravaju nikakvu drugu uslugu poduzećima u kojima imaju većinski udio u vlasničkom kapitalu, tj. ne rukovode ili ne upravljaju drugim jedinicama.

Ovaj razred isključuje:

  • aktivno upravljanje društvima i poduzećima, strategijsko planiranje i donošenje odluka u vezi s društvom, vidi 70.10