Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Obrazovanje

Osnovno obrazovanje

Ostalo obrazovanje i poučavanje

Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju

Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju

Predškolsko obrazovanje

Srednje obrazovanje

Visoko obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju

Ovaj razred uključuje:

 • pružanje usluga koje pomažu obrazovne procese ili sustave:
  • savjetovanje u području obrazovanju
  • usluge savjetovanja u vezi s profesionalnom orijentacijom
  • djelatnosti vrijednovanja obrazovanja
  • djelatnosti provođenja ispita
  • organizaciju programa razmjene učenika i studenata

Ovaj razred isključuje:

 • istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima, vidi 72.20