Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

Vađenje metalnih ruda

Rudarstvo i vađenje, d. n.

Vađenje kamena, pijeska i gline

Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina

Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca

Vađenje ruda obojenih metala

Vađenje željeznih ruda

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

Vađenje ugljena i lignita

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina

Ovaj razred uključuje:

  • vađenje i jaružanje industrijskog pijeska, pijeska za građevinarstvo i šljunka
  • lomljenje i drobljenje šljunka
  • vađenje pijeska
  • vađenje gline, vatrostalne gline i kaolina

Ovaj razred isključuje:

  • vađenje bitumeniziranog pijeska, vidi 06.10