Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Emitiranje programa

Informacijske uslužne djelatnosti

Izdavačke djelatnosti

Izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti

Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

Izdavanje imenika i popisa korisničkih adresa

Izdavanje knjiga

Izdavanje novina

Ostala izdavačka djelatnost

Izdavanje softvera

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

Telekomunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

Ovaj razred uključuje djelatnosti izdavanja časopisa i ostalih periodičnih publikacija koje izlaze manje od četiri puta na tjedan. Mogu se izdavati u tiskanom ili elektroničkom obliku, uključujući i na internetu. Ovaj razred također uključuje izdavanje rasporeda radijskog i televizijskog programa.