Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Emitiranje programa

Informacijske uslužne djelatnosti

Izdavačke djelatnosti

Izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti

Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

Izdavanje imenika i popisa korisničkih adresa

Izdavanje knjiga

Izdavanje novina

Ostala izdavačka djelatnost

Izdavanje softvera

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

Telekomunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Izdavanje knjiga

Ovaj razred uključuje djelatnost izdavanja knjiga u tiskanom, elektroničkom (CD, elektronička prikazivanja itd.) ili audioobliku ili na internetu. Ovaj razred uključuje:

  • izdavanje knjiga, brošura, letaka i sličnih publikacija, uključujući izdavanje rječnika i enciklopedija
  • izdavanje atlasa, zemljovida i drugih karata
  • izdavanje zvučnih knjiga
  • izdavanje enciklopedija itd. na CD-ROM-u

Ovaj razred isključuje:

  • proizvodnju globusa, vidi 32.99
  • izdavanje promidžbenog materijala, vidi 58.19
  • izdavanje glazbenih zapisa i knjiga, vidi 59.20
  • djelatnosti slobodnih autora, vidi 90.03