Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba parom i klimatizacija

Proizvodnja plina; distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom

Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom

Proizvodnja plina

Trgovina plinom distribucijskom mrežom

Proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom

Ovaj razred uključuje:

  • distribuciju i opskrbu plinovitim gorivima svih vrsta distribucijskom mrežom

Ovaj razred isključuje:

  • prijevoz plina plinovodima (na velike udaljenosti), vidi 49.50