Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

Djelatnosti zapošljavanja

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

Djelatnosti pozivnih centara

Djelatnosti pozivnih centara

Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

Poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Zaštitne i istražne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti pozivnih centara

Ovaj razred uključuje:

  • pozivne centre za dolazne pozive („inbound“) gdje na pozive korisnika odgovara operater ili se koristi automatska distribucija poziva, integrirani računalno-telefonski sustavi, interaktivni govorni sustavi ili slične metode za primanje narudžbi, pružanje informacija o proizvodima, odgovaranje na upite kupaca ili rješavanje žalbi
  • pozivne centre za odlazne pozive („outbound“) gdje se koriste slične metode za prodaju ili promidžbu roba ili usluga potencijalnim kupcima, provodi istraživanje tržišta ili ispitivanje javnoga mnijenja i slične djelatnosti koje se obavljaju za korisnike