Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Tiskanje i uslužne djelatnosti povezane s tiskanjem

Umnožavanje snimljenih zapisa

Umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Umnožavanje snimljenih zapisa

Ovaj razred uključuje:

  • umnožavanje s master-kopija gramofonskih ploča, CD-a, DVD-a i vrpca s glazbenim i drugim zvučnim zapisima
  • umnožavanje s master-kopija zapisa, CD-a, DVD-a i vrpca s filmovima i drugim videozapisima
  • umnožavanje s master-kopija softvera i podataka na diskovima i vrpcama

Ovaj razred isključuje:

  • umnožavanje tiskanog materijala, vidi 18.11, 18.12
  • izdavanje softvera, vidi 58.2
  • izdavanje i distribuciju filmova, videovrpci i filmova na DVD-u i sličnim medijima, vidi 59.11, 59.12, 59.13
  • umnožavanje filmova za javnu distribuciju, vidi 59.12
  • proizvodnju master-kopija za snimljeni ili audiomaterijal, vidi 59.20