Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

Djelatnosti zapošljavanja

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Djelatnosti čišćenja

Upravljanje zgradama

Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Zaštitne i istražne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Ovaj razred uključuje

 • uređenje i održavanje:
  • parkova i vrtova za:
  • privatne kuće i stambene zgrade
  • zgrade javne i polujavne namjene (škole, bolnice, administrativne zgrade, crkvene zgrade itd.)
  • gradske površine (parkovi, zelene površine, groblja itd.)
  • zelenilo uz prometnice (ceste, željezničke i tramvajske pruge, vodene putove, luke)
  • industrijske i komercijalne zgrade
 • zelenilo za:
  • zgrade (krovni vrtovi, fasadno zelenilo, unutarnji vrtovi itd.)
  • sportske terene (nogometni i golf tereni), dječja igrališta, površine za sunčanje i ostale rekreativne parkove
  • stajaće i tekuće vode (bazeni, promjenljiva vlažna područja, umjetna jezerca, bazeni za plivanje, kanali, vodeni tokovi, sustavi za pročišćavanje voda)
 • sadnju i održavanje biljaka za zaštitu od buke, vjetra, erozije, vidljivosti i blještavila

Ovaj razred isključuje:

 • uzgoj ukrasnih biljaka i drveća za prodaju, vidi odjeljke 01 i 02
 • rasadnike drveća, uključujući i rasadnike šumskog drveća, vidi 01.30 i 02.10
 • održavanje zemljišta u dobrom poljoprivrednom i ekološkom stanju, vidi 01.61
 • građevinske radove za potrebe uređenja i održavanja krajolika, vidi područje F
 • projektiranje krajolika, vidi 71.11