Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

Djelatnosti zapošljavanja

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

Djelatnosti pozivnih centara

Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

Poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.

Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih ureda

Djelatnosti pakiranja

Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Zaštitne i istražne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih ureda

Ovaj razred uključuje:

  • naplatu potraživanja i doznačavanje naplaćenih potraživanja korisnicima (naručiteljima), kao što su usluge naplate mjenica ili dugova
  • prikupljanje informacija kao što su podaci o kreditima i zaposlenosti pojedinaca te podaci o kreditima poduzeća i davanje informacija financijskim ustanovama, trgovcima na malo i ostalima radi procjene kreditne sposobnosti tih osoba i poduzeća