Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

Obrada i zbrinjavanje otpada

Oporaba materijala

Skupljanje otpada

Skupljanje neopasnog otpada

Skupljanje opasnog otpada

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Uklanjanje otpadnih voda

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Skupljanje neopasnog otpada

Ovaj razred uključuje:

  • skupljanje neopasnoga čvrstog otpada (npr. smeća) unutar lokalnog područja, kao što je skupljanje otpada iz kućanstava i poslovnih subjekata sredstvima kao što su kante za smeće, kante za smeće na kotače, kontejneri itd. Može uključivati različite vrste smeća koja se mogu obnavljati
  • skupljanje predmeta za reciklažu
  • skupljanje otpada iz kanti za smeće na javnim mjestima

Ovaj razred također uključuje:

  • skupljanje građevinskog otpada i otpada od rušenja
  • skupljanje i uklanjanje naplavina, kao što su granje i šljunak
  • skupljanje otpada kao outputa tekstilne tvornice
  • rad objekata za odvoz otpada koji se bave neopasnim otpadom

Ovaj razred isključuje:

  • skupljanje opasnog otpada, vidi 38.12
  • rad odlagališta za raspolaganje neopasnim otpadom, vidi 38.21
  • rad reciklažnih dvorišta u koja se dovozi materijal za obnavljanje kao što su papir, plastika, itd. te se razvrstava u prepoznatljive kategorije, vidi 38.32