Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Obrazovanje

Osnovno obrazovanje

Osnovno obrazovanje

Ostalo obrazovanje i poučavanje

Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju

Predškolsko obrazovanje

Srednje obrazovanje

Visoko obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Osnovno obrazovanje

Ovaj razred uključuje osnovno obrazovanje (obrazovanje na prvoj razini) koje pruža učenicima osnovno znanje iz čitanja, pisanja i matematike te osnovno razumijevanje drugih predmeta kao što su povijest, zemljopis, prirodne i društvene znanosti, umjetnost i glazba. Ovakvo se obrazovanje općenito organizira za djecu međutim programi opismenjavanja unutar ili izvan školskog sustava, koji su po sadržaju slični programima osnovnog obrazovanja, ali su namijenjeni onima koji su prestari da bi pohađali osnovnu školu (tj. programi opismenjavanja odraslih) također su ovdje uključeni.

Ovaj razred isključuje:

  • obrazovanje odraslih kao što je definirano u 85.5
  • djelatnosti dnevne skrbi o djeci, uključujući dnevnu skrb za učenike, vidi 88.91