Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Gradnja građevina niskogradnje

Gradnja cesta i željezničkih pruga

Gradnja cjevovoda, vodova za električnu struju i telekomunikacije

Gradnja ostalih građevina niskogradnje

Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.

Gradnja vodnih građevina

Gradnja zgrada

Specijalizirane građevinske djelatnosti

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Gradnja vodnih građevina

Ovaj razred uključuje:

  • gradnju:
    • vodenih putova, operativnih obala i građevina za osiguranje obala u lukama i pristaništima, luka za nautički turizam (marina), građevina za regulaciju prometa na rijekama, ustava, itd.
    • brana i nasipa
  • jaružanje vodenih puteva

Ovaj razred isključuje:

  • usluge vođenja i nadzora izvedbe građevinskih projekata koje se odnose na radove u niskogradnji, vidi 71.12