Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim, obveznoga socijalnog osiguranja

Mirovinski fondovi

Mirovinski fondovi

Osiguranje

Reosiguranje

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Mirovinski fondovi

Ovaj razred uključuje pravne osobe (tj. fondove, planove i/ili programe) koji su organizirani kako bi osigurali mirovine isključivo za zaposlenike ili članove. Ovdje su uključeni mirovinski planovi s definiranim naknadama, kao i individualni planovi u kojima su naknade jednostavno definirane doprinosima članova. Ovaj razred uključuje:

  • planove naknada za zaposlenike
  • mirovinske fondove i planove
  • planove umirovljenja

Ovaj razred isključuje:

  • upravljanje mirovinskim fondovima, vidi 66.30
  • programe obveznoga socijalnog osiguranja, vidi 84.30