Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

Vađenje metalnih ruda

Rudarstvo i vađenje, d. n.

Vađenje kamena, pijeska i gline

Vađenje ruda obojenih metala

Vađenje ostalih ruda obojenih metala

Vađenje uranovih i torijevih ruda

Vađenje željeznih ruda

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

Vađenje ugljena i lignita

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Vađenje ostalih ruda obojenih metala

Ovaj razred uključuje:

  • vađenje i pripremu ruda vrednovanih uglavnom zbog sadržaja obojenih metala:
    • aluminija (boksita), bakra, olova, cinka, kositra, mangana, kroma, nikla, kobalta, molibdena, tantala, vanadija itd.
    • plemenitih metala: zlata, srebra, platine

Ovaj razred isključuje:

  • vađenje i pripremu uranovih i torijevih ruda, vidi 07.21
  • proizvodnju aluminijeva oksida (glinice), vidi 24.42
  • proizvodnju bakrenca ili niklova kamenca, vidi 24.44, 24.45